Wojciech Bogumił Jastrzębowski.

Syn Ziemi Janowskiej, uczony i działacz społeczny

Patronem szkoły w Jagarzewie.

Wojciech Bogumił Jastrzębowski żył w latach 1799 – 1882. Urodził się we wsi Giewarty, obecnie należącej do gminy Janowo, 
w województwie warmińsko-mazurskim.

Był umysłowością niecodzienną i na swój sposób pionierską, organizującą wiele dziedzin nauki. Wojciech Bogumił Jastrzębowski zasłużył się przede wszystkim jako botanik i florysta (zgromadził około 1500 gatunków roślin krajowych). Szczególnie ukochał botanikę leśną.

Należał do pionierów turystyki i krajoznawstwa polskiego. Znał się na miernictwie, gnomonice. Zbudował gnomo graf - narzędzie do wykreślenia zegara słonecznego na nieregularnej powierzchni.

Uważany jest za protoplastę ergonomii. Był uczonym, który przyrodę rozpatrywał jako integralną całość i już w XIX w. postulował ochronę środowiska naturalnego. Dziś możemy stwierdzić, że dążył do harmonii człowieka z całym ekosystemem. Był profesorem zoologii, botaniki, mineralogii i fizyki w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego 
w Marymoncie, a następnie twórcą Zakładu Praktyki Leśnej w Feliksowie. Jako profesor instytutu rolniczego, zyskał niesłychaną miłość i sympatię studentów i praktykantów.

Dzięki swojemu traktatowi o pokoju między narodami i konstytucji dla zjednoczonej Europy, nie tylko wszedł do grona myślicieli europejskich, ale dał podwaliny pod naukę o pokoju, która niedawno się wyodrębniła. Był autorem prekursorskich „…myśli o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi” Europy z 1831r. 
i „Konstytucji dla Europy”. Są to dzieła unikalne. Głosił on ideę pokojowego współistnienia narodów wolnych, demokratycznych 
i samorządnych. Żył przecież w czasach, kiedy ziemie polskie były pod zaborami. Sam uczestniczył w powstaniu listopadowym, brał udział 
w bitwie pod Olszynką Grochowską.

Na szczególną uwagę zasługują jego zainteresowania 
i przekonania pacyfistyczne. Zawarł je w ogłoszonym w 1831 r.  traktacie„Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi”. Drugą część traktatu stanowiła Konstytucja dla Europy –„Niektóre myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie”. Jako wizjoner zjednoczonej Europy był protoplastą współczesnego globalizmu, zakładał odejście od wąsko pojmowanych interesów narodowych na rzecz idei bratniego przymierza.

Celem każdego narodu miało być doskonalenie człowieka 
i „zaszczepienie miłości między narodami”.

Przez społeczność lokalną w 2007 r. został wybrany na patrona

Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Zainteresowania Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego:

botanika

ekologiczne rolnictwo

zrównoważona gospodarka leśna

bioróżnorodność

ekologia

turystyka

poradnictwo

resocjalizacja

zdrowy styl życia

ergonomia.

Dorobek naukowy:

„Kompas polski”

„Mineralogia, czyli nauka o kamieniach”

„Historia naturalna zastosowana do potrzeb życia praktycznego”

„Stychologia, czyli nauka o początkach wszechrzeczy”

 „O odmianach powietrza”

„Klucz do układu przyrodzonego roślin”

„Rys ergonomii, czyli nauki o pracy, opartej na prawdach poczerpniętych z Nauki Przyrody"