Historia szkolnictwa w Jagarzewie

Początki szkolnictwa w Jagarzewie były skromne. Jeszcze przed I wojną światową w 1912 r. wzniesiono budynek szkolny i w okresie międzywojennym funkcjonowała tu dwuklasowa szkoła. Po II wojnie światowej w Jagarzewie była pełna Szkoła Podstawowa. Edukację ponadpodstawową w Jagarzewie zapoczątkowano w latach siedemdziesiątych, tworząc najpierw Szkołę Przysposobienia Rolniczego a następnie dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Uczniów przybyło, nie wystarczył już stary budynek z 1912r. Z inicjatywy mgr Eugeniusza Andryszczyka ówczesnego dyrektora podjęto w latach 1974 - 1977 budowę nowej siedziby. 
W 1976r. powołano w Jagarzewie 3 - letnie wieczorowe Technikum dla Pracujących, zaś rok później Liceum Zawodowe. W 1979r. powołano Zespół Szkół Rolniczych. Funkcjonowały w nim:

 • 4 - letnie Liceum Zawodowe o profilu rolniczym,
 • 2 - letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • Technikum dla Pracujących w systemie wieczorowym.

Dzięki współpracy z Wydziałem Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z dniem 1 września 1982r. powołano Technikum Rolnicze. Przy szkole w latach siedemdziesiątych uruchomiono internat, w którym zamieszkała młodzież mająca trudny dojazd. Mieścił się on w budynku naprzeciwko szkoły. Wcześniej budynek ten miał bardzo różne przeznaczenia. Mieściła się w nim karczma, urząd gminy. Obecnie w internacie jest 16 pokoi, w których może mieszkać 51 wychowanków. W internacie jest bogate zaplecze socjalne, świetlica oraz stołówka, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.  


W czasie trudnych przemian w kraju i szkolnictwie zmiany następowały również w tej placówce. Zmienił się organ prowadzący z Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na Starostwo Powiatowe w Nidzicy. Placówka w Jagarzewie w czasie, kiedy wiele szkół rolniczych zamykano, energiczne poszukiwała nowych rozwiązań, które najlepiej odpowiadały by potrzebom mieszkańców powiatu nidzickiego. Znacznie rozszerzono profil kształcenia. Od 1997 roku szkoła pracuje w oparciu o szerokoprofilowe programy. Kształcenie w zawodzie technik rolnik kojarzy się powszechnie z produkcją rolniczą i zwierzęcą. Tymczasem dzięki obowiązującym programom uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu:

 • podstaw ekonomiki
 • marketingu
 • zarządzania przedsiębiorstwem
 • przepisów ruchu drogowego.

Technik agrobiznesu jest również zawodem szerokoprofilowym z możliwością specjalizacji w końcowym etapie kształcenia szkolnego. W planie nauczania znajdują się także przedmioty jak:

 1. produkcje i pozyskiwanie surowców żywnościowych
 2. podstawy przetwórstwa spożywczego
 3. podstawy ekonomii
 4. elementy rachunkowości
 5. wybrane zagadnienia prawne
 6. język obcy w agrobiznesie (języki: niemiecki lub angielski)
 7. zarządzanie firmą
 8. przedsiębiorczość.

W klasie czwartej uczniowie muszą dokonać wyboru przedmiotu specjalizacyjnego. Proponowana tematyka dla uczniów technikum:

 1. organizacja turystyki na obszarach wiejskich
 2. ekoturystyka
 3. podstawy agrobiznesu
 4. rolnictwo ekologiczne.

W latach 2000 - 2005 funkcjonowało 5-letnie Liceum Agrobiznesu, w którym uczniowie mogli wybrać:

 1. finanse i bankowość
 2. rynek rolny
 3. przetwórstwo spożywcze
 4. produkcję rolniczą.

W roku szkolnym 1999/2000 ofertę kształcenia skierowano do dorosłych. Uruchomiono Zaoczne Technikum Rolnicze, a do klasy pierwszej przyjęto uczniów w różnym wieku. Pracujący uczniowie zdobywali wiedzę w soboty i niedziele, a w maju 2002r. 25 z nich zdało egzamin dojrzałości. 
Od pierwszego września 2001r. w Zespole Szkół Rolniczych uruchomiono Publiczne Gimnazjum. Uczniowie przeszli z likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Muszakach. Gimnazjaliści w szkole znaleźli dobre warunki do rozwoju, nowocześnie wyposażoną salę komputerowa, bibliotekę z czytelnią, stołówkę. 
W roku szkolnym 2001/02 w placówce mieściły się:
. 5 - letnie Technikum Rolnicze,
. 5 - letnie Liceum Argobiznesu,
. 3 - letnie ponadgimnazjalne Liceum Ogólnoształcące, 
. 4 - letnie ponadgimnazjalne Technikum Agrobiznesu. 
. 3- letnie Zaoczne Technikum Rolnicze dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, 
. 3 - letnie Publiczne Gimnazjum.

Uchwałą Rady Powiatu od września 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych został przekształcony w Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących.

Od roku szkolnego 2002/03 Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie otworzył filię w Janowcu Kościelnym (powiat Nidzica). Dla zainteresowanych uruchomiono zaoczne technikum rolnicze i liceum ogólnokształcące. 
W roku szkolnym 2003/04 przyszli uczniowie, którzy chcieli kształcić się w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Ten typ technikum ma dwie możliwości specjalizacji: hotelarstwo i usługi turystyczne oraz usługi opiekuńczo - wychowawcze. 
Od roku szkolnego 2005/06 podobną filię dla dorosłych jak w Janowcu Kościelnym uruchomiono w Kozłowie (również w powiecie nidzickim).
15 czerwca 2007 r. szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie otrzymały imię i noszą nazwy: 

. Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego 
. Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Technikum Agrobiznesu im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Zaoczne Technikum Rolnicze im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Rok szkolny 2008/2009 przyniósł kolejna zmianę, gdyż uruchomiono Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, w którym uczniowie poznawali elementy dziennikarstwa w ramach innowacji pedagogicznej. 
Rok szkolny 2009/2010 zaowocował otwarciem nowego kierunku kształcenia Technikum Technologii Drewna im. Wojciecha Bogumiła 
Jastrzębowskiego, przy współpracy z firmą Swedwood w Wielbarku. Szerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik technologii drewna daje możliwość zatrudnienia w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna. Placówka w powojennej historii rozwijała się pod rządami kolejnych dyrektorów: wspomnianego wyżej mgr Eugeniusza Andryszczyka (1962 - 1988 pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej, a następnie zespołu), mgr Wandy Soroki (1988), mgr inż. Bogdana Radzymińskiego (1989- 1997), mgr Waldemara Jaworskiego (1997 - 99). W latach 1999 - 2006 placówką kierowała mgr Małgorzata Sawicka, która wcześniej (od 1997) pełniła obowiązki wicedyrektora. Wicedyrektorem w latach 2001 - 2007 była mgr Wanda Soroka, Pani Wanda Soroka była dyrektorem placówki w okresie od 1.09. 2006r. do 31.12.2006r. Przez miesiąc obowiązki dyrektora pełnił mgr inż. Włodzimierz Zagożdżon, a od 1 lutego 2007 dyrektorem jest mgr Krzysztof Komorowski. Wicedyrektorem  w okresie od 01. września 2007r. do 31 sierpnia 2009r. była mgr Elżbieta Jabłonowska. Od 1 września 2009 r. obowiązki wicedyrektora pełni mgr Wioletta Romańska. Kierownikiem szkolenia praktycznego jest mgr inż. Włodzimierz Zagożdżon (od 1999), kierownikiem internatu Krystyna Dębska (od 1989).
Od 1979 do 2009r. szkoła wykształciła w systemie stacjonarnym 1348 absolwentów i 309 słuchaczy zaocznych. Większość z nich po opuszczeniu murów naszej placówki dalej kontynuowała naukę. Dzisiaj, możemy się poszczycić liczną rzeszą: specjalistów w zakresie rolnictwa, leśnictwa, ekonomii. Wielu z nich zostało nauczycielami, historykami, prawnikami, pracownikami naukowymi, duchownymi. Aktualnie pięcioro byłych naszych uczniów pracuje w ZSRiO w Jagarzewie. Wśród naszych absolwentów są wzorowi rolnicy, pracownicy naukowi, nauczyciele, właściciele firm, księża, policjanci, żołnierze. Jak wynika z ostatnich badań, zdecydowana większość naszych absolwentów studiuje na uczelniach państwowych (leśnictwo, geodezja, bioinżynieria, zarządzanie, historia, dziennikarstwo, prawo i administracja) oraz prywatnych (menadżer turystyki, hotelarstwo, pedagogika opiekuńcza) i inne.
Profil szkoły zawsze był dostosowywany do aktualnych potrzeb lokalnego środowiska, dzięki temu że jest to placówka mała, jest jednocześnie mobilna i elastycznie reagująca na zachodzące przeobrażenia. Mocną stroną szkoły jest życzliwe i partnerskie traktowanie ucznia. Z przeprowadzonych badań wynika, że jest szkołą "rodzinną" (uczęszczają osoby spokrewnione rodzeństwa, kuzynostwa, czy kolejne pokolenia np. "do tej szkoły chodzili moi rodzice i ja też ją wybrałem"). Jak wynika z przeprowadzonych badań kandydaci do szkoły rekrutują się często "z polecenia" przez uczniów czy absolwentów naszej placówki. Właśnie absolwenci są wizytówką tej szkoły. Byli uczniowie utrzymują kontakt ze szkołą i bardzo ciepło wspominają czasy spędzone w ławie szkolnej, podkreślają życzliwą atmosferę i rodzinny charakter placówki.

Opracowała: E. Jabłonowska 
Jagarzewo, 12.03.2010r