ZARZĄDZENIE NR 16/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

z dnia 14 grudnia 2021r.

w sprawie: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495) oraz Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie, dyrektor szkoły zarządza się co następuje:

§ 1

Za święto przypadające w sobotę – 26 grudnia 2020r. ustalam dzień 24 grudnia 2020r. –
dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

§ 2

Ustalony w § 1 zarządzenia dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin
w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło
w innym dniu tygodnia niż niedziela.

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom administracji i obsługi Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.