ZARZĄDZENIE NR 10/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

w Jagarzewie

z dnia 9 listopada 2020r.

w sprawie: kontynuacji zdalnego trybu nauczania w Zespole Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie

Dyrektor szkoły na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r.
  poz. 910 i 1378)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z 2020 r. poz.1830)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 6. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  od 1 września 2020 r.
 7. Statutu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
 1. zarządza co następuje:

§ 1

1. Od dnia 09 listopada 2020r. do odwołania uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie będą brali udział w kształceniu zdalnym (online) według obowiązującego od 1 września 2020r. planu lekcji, który jest udostępniony
na stronie internetowej szkoły.              

§ 2

2. Każdy uczeń przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem, przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.

2. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:

 1. powiadamiają o trudnościach dyrektora,
 2. pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych,
 3. monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania,
  o czym informują dyrektora szkoły.

3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 3 niniejszego Zarządzenia.

4. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły.

5. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.

6. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.

7. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie

z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

8. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

§ 3

Warunki organizacji nauczania zdalnego

Zmiana trybu nauki na zdalny wymaga nowej organizacji pracy szkoły i zbudowania spójnego systemu komunikacji pomiędzy wszystkimi organami szkoły oraz pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami. Z tego powodu na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19 wprowadza się obowiązujące wszystkich pracowników pedagogicznych szczegółowe rozwiązania,
które zapewnią sprawne funkcjonowanie placówki.

Od dnia 9 listopada 2020r. zobowiązuję wszystkich nauczycieli do kontynuowania pracy
w trybie zdalnym.

2. Ustalam następujące formy kontaktu nauczycieli z uczniami i rodzicami:

 1. kontakt za pomocą e – dziennik Vulcan,
 2. aplikacja Teams,
 3. w przypadku trudności z dostępem do Internetu kontakt telefoniczny z nauczycielem lub szkołą – tel. do sekretariatu szkoły: 89 626 50 05.

3. Zobowiązuję do prowadzenia zajęć lekcyjnych zdalnych na terenie szkoły, przy użyciu sprzętu komputerowego będącego własnością placówki, umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.

4. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie
z aktualnym planem zajęć edukacyjnych, z przydzielonym wymiarem godzin,
z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły
.

5. Zdalne nauczanie mieć charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym
i za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

 • Vulcan
 • Teams

6. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e – dziennika Vulcan,
a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców
.

7. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, do kontynuowania w sposób zdalny doraźnych konsultacji, zgodnie z ustalonym z dyrektorem szkoły harmonogramem.

Zaleca się kontakt za pomocą aplikacji Teams, e - dziennika, w skrajnych wypadkach
(w przypadku braku dostępu do Internetu) –
poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatorów (Messenger), ewentualnie dostarczenia uczniom materiałów pocztą.

8. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

9. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.

§ 4

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania

W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji pomiędzy uczniem/rodzicem i szkołą w sytuacji wdrożenia zdalnego nauczania określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Są one niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania szkoły w sytuacji trwania epidemii COVID – 19.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku
do powierzonych jego opiece uczniów.

2. Wychowawca ma obowiązek:

 1. niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
 2. ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu
  lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
 3. monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
 4. wskazania sposobu kontaktu (np. e - dziennik, telefon) ze swoimi wychowankami – poinformowania uczniów, że za obecność na zajęciach lekcyjnych w formie zdalnej uważa się obowiązkowe użycie kamery przez ucznia podczas lekcji.
 5. reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym,
  które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
 6. wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Obowiązki pedagoga szkolnego w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

W trakcie nauki zdalnej wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. W związku z tym, w celu właściwej identyfikacji jego zadań i funkcji istnieje potrzeba precyzyjnego określenia zakresu jego obowiązków.

1. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z dotychczasowym planem pracy pedagoga szkolnego.

2. Plan pracy pedagoga szkolnego jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.

3. Szczegółowe obowiązki pedagoga szkolnego określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 6

1. Dla utrzymania wysokiego poziomu wprowadza zasady prowadzenia konsultacji
z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie
i terminach tych konsultacji
:

2. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje
z nauczycielami, wychowawcami klasowymi, pedagogiem szkolnym.

3. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym:
poprzez aplikację Teams.

4. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, informując wcześniej
o tym fakcie dyrektora szkoły.

5. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom e-dziennik Vulcan.

§ 7

1. Wdraża procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

2. Szczegółowe procedury określa załącznik nr 3.

§ 8

1. Wprowadza zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki. Z
miana trybu pracy nie oznacza przerwania ciągłości nauki, wręcz przeciwnie, wymaga zacieśnienia współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Gwarancją sukcesu edukacyjnego w trakcie nauki online są szczegółowe zasady monitorowania postępów
w nauce.

2. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

3. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych
o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

4. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

1. Wprowadza zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania

2. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

3. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

1. Wprowadza zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z koniecznością otoczenia szczególną opieką uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia. Z tego powodu na czas opracowuje się szczegółowe warunki pracy, które zagwarantują równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom w szkole.

2. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

1. Wprowadza zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów
w Internecie
, gdyż praca online wymaga wdrożenia dodatkowych rozwiązań dotyczących bezpiecznego korzystania ze sprzętu IT i Internetu, także w kontekście ochrony danych osobowych.

2. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

3. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.

4. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

Adresy stron, z których czerpiemy informacje:

www. http://gis.gov.pl

www. http://mz.gov.pl

www. http://men.gov.pl

www. http://gov.pl

www. http://www.ko.olsztyn.pl

www. http://zsriojagarzewo.pl

§ 12

1. Dyrektor zmodyfikuje procedury bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Dyrektor szkoły ściśle współpracuje z wyznaczoną osobą ze strony sanepidu i przekazuje drogą pisemną, mailową lub w nagłych wypadkach telefoniczną bieżące raporty o stanie bezpieczeństwa epidemicznego szkoły.

4. Wyznaczony do kontaktu i koordynowania działań pracownik sanepidu na bieżąco przekazuje wytyczne i zalecenia, które należy wdrożyć w szkole.

5. Wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa podejmowane przez dyrektora szkoły
lub ze strony Sanepidu powinny być ustalane drogą pisemną lub mailową. W sytuacjach nagłych dopuszcza się ustalenia drogą telefoniczną, pod warunkiem, że na podstawie telefonów zostanie sporządzona notatka służbowa zatwierdzona przez obie strony.

§ 13

Wykonanie powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2020/2021

Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

w Jagarzewie

Zasady komunikowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami
w systemie nauczania zdalnego

w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.

2. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

3. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Vulcan oraz aplikacja Teams.

4. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe.

5. Z platform internetowych korzystają:

 1. uczniowie;
  1. prowadzić lekcje online,
  2. zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami,
  3. edukacyjnymi, nagraną lekcją,
  4. zamieszczać i wykorzystywać prezentacje,
  5. zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi,
  6. zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania
   dla ucznia.

7. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

 1. prowadzenie zajęć online
 2. prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się online
 3. prowadzenie konsultacji doraźnych zgodnie z harmonogramem i potrzebami uczniów.

8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w szczególności
:

- z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych w pkt 8,

- przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia,

- przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu ucznia – w przypadku uczniów objętych zajęciami rewalidacyjnymi
oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

9. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma

dostępu do odpowiedniej platformy:

- każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej.

- począwszy od 1 września 2020 r. rodzice ucznia nieposiadającego sprzętu do zdalnej nauki
ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie na zasadach określonych przez dyrektora szkoły, który użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

          

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2020/2021

Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

w Jagarzewie

Obowiązki pedagoga szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego

w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

1. Pedagog szkolny ma obowiązek:

 1. ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów
  i rodziców,
 2. świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
  1. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  2. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się
   w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
  3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
 3. wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów
  w kontekście nauczania zdalnego.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/2020/2021

Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

w Jagarzewie

Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania

w okresie zdalnego nauczania

w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

1.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania
na odległość.

2. Za proces modyfikacji programów nauczania odpowiadają przewodniczący zespołów przedmiotowych. Ich zadaniem jest koordynacja wszystkich działań zmierzających
do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.

3. Nauczyciele przekazują przewodniczącemu zespołu przedmiotowego wniosek
o wprowadzenie zmian do programu nauczania w klasie, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.

4. Nauczyciele wraz z przewodniczącym dokonują korekt w oparciu o te informacje
w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.

5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

6. Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują w systemie pracy na odległość.

Wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania w klasie:

wpisanego do Szkolnego zestawu programów nauczania w okresie zdalnego nauczania

w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie pod pozycją: .................

Nazwisko i imię nauczyciela:

Przedmiot:

Klasa

Termin realizacji

Nr kolejny lekcji

Treści kształcenia / tematy lekcji/ cel operacyjny

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/2020/2021

Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

w Jagarzewie

Szczegółowe warunki
weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac kontrolnych, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych
lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu.

3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.

5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela,
przez e – dziennik Vulcan.

6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela, przez e – dziennik Vulcan.

7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość przez
e – dziennik Vulcan.

8. Za obecność ucznia na zajęciach zdalnych (online) uważa się obecność ucznia przy włączonej kamerze. Nie włączenie kamery pozwala nauczycielowi na stwierdzenie nieobecności na zajęciach lekcyjnych.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2020/2021

Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

w Jagarzewie

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego
ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego
ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić
mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania,
w szczególności za: ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 10/2020/2021

Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

w Jagarzewie

Szczegółowe warunki
organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

1. Zajęcia na odległość dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą nauczyciele uczący, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i pedagog szkolny, którzy tworzą zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć edukacyjnych.

2. Zespół powołuje przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za zdalny kontakt
z dyrektorem szkoły.

3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.

4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów
do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom.

5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.

7. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły ma adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów,
aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie
do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.

9. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.

10. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym:
na zasadzie kontaktu poprzez aplikację Teams, e – dziennik Vulcan lub mailowego
i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.

11. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.

12. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom w e – dzienniku.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 7/2020/2021

Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

w Jagarzewie

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej

w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy.

2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.

3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.

4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany
jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się
z systemu, bądź z programu.

5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:

 1. wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane - wyłączyć sprzęt komputerowy,
 2. zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne
  i optyczne na których znajdują się dane osobowe.

6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkownania komputerów).

7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani
są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.

8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

Zarządzanie uprawnieniami –
procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej

10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.

11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)

12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.

13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.

14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów
w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.

15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się
do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.

16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.

17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:

 1. wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
 2. zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.

18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.

19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.

20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.

21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł
na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą
lub w szufladzie.

22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.

23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.

24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.

25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.

26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez
nieważności.

27. Zabrania się stosowania tego samego hasła, jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.

28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę
lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu

29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom
o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając uczniów niepełnosprawnych.

30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.

31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo
(na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące
w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).

32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.

34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.

36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.

37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże
i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em
.

38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.

39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł
w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.

40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH

WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron
z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.

42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte
do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!

43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.

44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.

45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie
w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.

46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści
o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.