ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

w Jagarzewie

z dnia 16 października 2020r.

w sprawie: wprowadzenia hybrydowej (mieszanej) organizacji kształcenia.

Dyrektor szkoły na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D. U. z 2020 r. poz. 1394).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (D. U. z 2020 r. poz. 1386).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (D. U. z 2020 r. poz. 1385).
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza z dniem 19 października 2020r., na czas nieoznaczony częściowe ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

§ 2

Z dniem 19 października 2020r w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie wprowadza hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie
z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem pracy szkoły.

§ 3

Organizacja pracy szkoły od dnia 19 października 2020r. do odwołania przedstawia się następująco:

 1. Klasa IV TA i klasa IV TŻiUG - nauczanie stacjonarne (w budynku szkoły) – zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 2. Klasa III TŻiUG - nauczanie stacjonarne (w budynku szkoły) – zgodnie
  z obowiązującym planem lekcji.
 3. Klasa II TA - nauczanie zdalne (19.10.2020 - 23.10.2020), zgodnie z obowiązującym planem lekcji, za pomocą aplikacji Teams.
 4. Klasa I TA - nauczanie stacjonarne (19.10.2020 - 23.10.2020), zgodnie
  z obowiązującym planem lekcji.

Zamiana oddziałów następuje co tydzień.

Klasa III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, klasa IV Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych oraz klasa IV Technikum Agrobiznesu do odwołania objęte
są nauczaniem stacjonarnym.

Klasa I Technikum Agrobiznesu oraz klasa II Technikum Agrobiznesu do odwołania objęte
są nauczaniem naprzemiennym (stacjonarnym/zdalnym).

Internat szkolny pracuje bez zmian, zgodnie z dotychczasowym planem pracy.

§ 3

Zobowiązuje nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania w klasie I Technikum Agrobiznesu oraz w klasie II Technikum Agrobiznesu i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie tabelarycznej,
jak w załączniku 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 23.10.2020r. Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej.

§ 4

Zobowiązuje nauczycieli do opracowania na każdy tydzień tygodniowego zakresu treści kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do realizowania
w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 3. łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 4. konieczności zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć, w szczególności zajęć wychowania fizycznego i chemii.

§ 5

Poleca nauczycielom wprowadzenie zmian w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

 1. wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej,
 2. sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci,
 3. sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania.

Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie szkoły.

§ 6

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły wszyscy nauczyciele wykonują swoją pracę w budynku szkolnym.

§ 7

Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan, zakładkę „Wiadomości” informacji o wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego oraz „Regulaminu organizacji pracy Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie w systemie hybrydowym” od dnia 19 października 2020r. do odwołania, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 5/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

Wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania w klasie:

wpisanego do Szkolnego zestawu programów nauczania w okresie zdalnego nauczania

w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie pod pozycją: .................

Nazwisko i imię nauczyciela:

Przedmiot:

Klasa

Termin realizacji

Nr kolejny lekcji

Treści kształcenia / tematy lekcji/ cel operacyjny

Klasa I

Technikum Agrobiznesu

Klasa II

Technikum Agrobiznesu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia NR 5/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

Regulamin organizacji pracy
Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie
w roku szkolnym 2020/2021 w systemie hybrydowym

    

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin organizacji pracy w systemie hybrydowym (mieszanym) określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego w Zespole Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid -19.

2. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest nieoznaczony. W przypadku ustąpienia zagrożenia zdrowia uczniów i pracowników zarządzenie NR 5/2020/2021dyrektora z dnia
16 października 2020r. traci moc.

3. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

4. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

§ 2

Zasady organizacji pracy szkoły

1. W okresie od 19 października 2020r. organizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego
i opiekuńczego wygląda następująco:

 1. klasa IV TA i klasa IV TŻiUG - nauczanie stacjonarne (w budynku szkoły) – zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 2. klasa III TŻiUG - nauczanie stacjonarne (w budynku szkoły) – zgodnie
  z obowiązującym planem lekcji.
 3. klasa II TA - nauczanie zdalne (19.10.2020 - 23.10.2020), zgodnie z obowiązującym planem lekcji, za pomocą aplikacji Teams. Zamiana oddziałów następuje co tydzień.
 4. klasa I TA - nauczanie stacjonarne (19.10.2020 - 23.10.2020), zgodnie
  z obowiązującym planem lekcji. Zamiana oddziałów następuje co tydzień.
 5. zajęcia rewalidacyjne w klasie I TA odbywają się stacjonarnie,
 6. zajęcia rewalidacyjne w klasie II TA odbywają się naprzemiennie, w trybie stacjonarnym lub mieszanym
 7. zajęcia rewalidacyjne w klasie IV TŻiUG prowadzone są w szkole, zgodnie
  z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego,
 8. stołówka szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020 r.,
 9. biblioteka szkolna jest czynna w godzinach ustalonych w dniu 1 października 2020r.,
 10. przerwy lekcyjne wynoszą 5 minut, przerwa obiadowa 25 minut a każda lekcja rozpoczyna się o stałej, dotychczasowej porze.
 11. uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa,
 12. praca pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian, uczniowie odbywający naukę
  na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w formie zdalnej.
  1. w przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na ternie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem,

§ 3.

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia – obowiązuje uczniów klas
I – II Technikum Agrobiznesu

1. Przepisy zawarte w § 3 dotyczą uczniów klas I - II Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

2. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.

3. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik elektroniczny Vulcan (Microsoft 365, Teams).

4. Na platformie edukacyjnej założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów                             i rodziców.

5. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy Vulcan i narzędzia Google.

6. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in:

www.epodreczniki.pl

www.gov.pl/zdalnelekcje

www.cke.gov.pl

www.lektury.gov.pl

www.kopernik.org.pl

www.etwinning.pl  

www.przystanekhistoria.pl

https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/  

https://learningapps.org/

7. Z platform internetowych korzystają:

 1. uczniowie;

8. Nauczyciele na w/w platformach mogą:

 1. prowadzić lekcje online w czasie 45 minut.
 2. zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;
 3. zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;
 4. zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
 5. zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania
  dla ucznia.

9. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

 1. prowadzenie zajęć online;
 2. prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się online;
 3. prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin.

10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu
z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców ucznia o sposobie realizacji zajęć.

11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 1. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych
  w pkt 8;
 2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę
  do oceny pracy ucznia;
 3. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku uczniów objętych zajęciami rewalidacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

12. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 1. każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone) oraz przekazuje zgromadzone informacje wychowawcom i na skrzynkę mailową dyrektora szkoły,
 2. w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania
  w ciągu dwóch dni materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu,
 3. pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń w sekretariacie szkoły,
 4. w szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą;

13. Począwszy od 19 października 2020r. do odwołania uczeń lub jego rodzice nieposiadający sprzętu do zdalnej nauki ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie na zasadach określonych przez Starostę Powiatu Nidzickiego, a dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

§ 4.

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy                   z uczniami i rodzicami.

1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

2. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być przekazywane dyrektorowi szkoły.

3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora szkoły poprzez e - dziennik, maila i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

4. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do szkoły. Może też prowadzić kształcenie na odległość ze szkoły.

5. Rady Pedagogiczne są przeprowadzane w formie stacjonarnej.

6. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.
7. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły.

8. Dyrektor szkoły wskazuje przydział nauczycieli do zespołu nauczycielskiego, który tworzy wraz z nauczycielem edukacji przedmiotowej lub wychowawcą. Współpracę koordynuje nauczyciel wiodący.

9. Każdy pracownik pedagogiczny składa raz w tygodniu, w piątek po upływie tygodnia raport z realizacji zadań (w przypadku pracy zdalnej wykonywanej przez nauczyciela)

10. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym. Raport stanowi podstawę
do rozliczenia godzin nadliczbowych.

Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty
i godziny zrealizowanych zajęć, informację o frekwencji uczniów (w przypadku zajęć online) lub wskazanie liczby uczniów w czasie konsultacji, wskazanie zakresu treści nauczania
z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji.

§ 5.

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

1. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji
w poszczególnych klasach oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli zmian
w programach nauczania.

2. Nauczyciel, planując treści nauczania, jest obowiązany uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

3. Zakres nauczanych treści zawartych w planie pracy na dany tydzień wraz tematem, celami
i ze źródłem pozyskania przez ucznia wiedzy, zadaniami do wykonania, niezbędnymi informacjami, nauczyciel przesyła uczniowi w zakładce „zadania domowe” jednocześnie przesyłając do wiadomości rodziców przez zakładkę „wiadomości”. Czynności nauczyciel wykonuje zgodnie z harmonogramem.

4. Zakres dobranych treści e – lekcji ma uwzględniać czas jej trwania – 45 minut. Pozostała część jednostki dydaktycznej przewidziana jest na konsultacje indywidulane z uczniami                                  i dodatkowe wyjaśnienia.

5. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości
i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane
z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

6. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

7. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń -nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 6.

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni (pozytywnych) w Szkole, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze,
co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

 1. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
 2. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się online;
 3. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem
  lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
 4. testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

2. Na czas weekendu nauczyciele nie zadają prac uczniom.

3. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

5. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny.

6. W okresie zdalnej nauki dopuszcza się przeprowadzenie tylko dwóch prac klasowych
z danego przedmiotu.

7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

8. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel
ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób – tj. za pomocą sms
lub w wersji papierowej.

9. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić
mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej.

10. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,

11. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.

12. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

13. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach
na bieżąco w czasie zajęć online oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

§ 7.

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym Vulcan.

2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności zdalnej
i udziale w zdalnych zajęciach i wpisuje się w dzienniku elektronicznym Vulcan.

§ 8.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

1. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem
w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na wiadomości nauczycieli, itp.).

2. Rodzice uczniów klas I - IV czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu
i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.

3. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia niepełnoletniego w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Vulcan.

4. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia                         (min. 1 raz w tygodniu). O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów
przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.

5. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

6. Formy i harmonogram pracy specjalistów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

7. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni
za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno – psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej.

9. Rodzice/prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, kontakty
z nauczycielami.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania na odległość w trybie hybrydowym.

2. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom dokument w formie pdf
na indywidualne konta ucznia pełnoletniego lub konto rodzica w dzienniku Vulcan.

3. Dyrektor szkoły przekazuje drogą elektroniczną dokument w postaci pdf nauczycielom szkoły w celu zapoznania się i przestrzegania.

4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.

5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej
i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy
z zachowaniem drogi służbowej.

7. Dyrektor szkoły pełni dyżur w godzinach wskazanych w komunikacie na stronie www.zsriojagarzewo.pl

W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkoły.
adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin obowiązuje od 19 października 2020r. do odwołania.

Hanna Cierkowska – dyrektor szkoły