Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących podjął decyzję o rozpoczęciu nauki od 1 września 2020r. w formie stacjonarnej.

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawiła, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, od 1 września 2020r. zostaną wdrożone procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną niebawem umieszczone na stronie www.zsriojagarzewo.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostaną one również umieszczone w e - dzienniku w zakładce „Kontakty z rodzicami”, po rozpoczęciu roku szkolnego.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą nie mogą uczęszczać na zajęcia edukacyjne.
 4. Do placówki nie może przyjść uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy przyjadą/przyjdą do szkoły mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • pojedynczo,
 • dystansu od pracowników szkoły i uczniów, min. 1,5 m,
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura) i może zarażać innych, nie będzie on uczestniczył w zajęciach edukacyjnych, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia ucznia. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru ucznia przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń uważa to za konieczne, nie ma przeciwskazań.
 3. Młodzież do budynku szkolnego przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Przed wejściem do budynku uczniowie są zobowiązani dezynfekować ręce poprzez skorzystaniez płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 4. Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowychlub tkanin.
 5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 6. Uczniowie wchodzący do budynku szkoły, zdejmują maseczkę i utylizują w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 8. Uczniowie rozbierają się w szatni.
 9. Uczniowie po zakończonych lekcjach z zachowaniem wymaganej odległości – 1,5 m. udają się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoly. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.
 10. Rodzic/prawnyma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do pomieszczenia.

Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z wyrazami szacunku.

Hanna Cierkowska – dyrektor szkoły