Strefa dla zalogowanych

A A A

Historia szkolnictwa w Jagarzewie

Początki szkolnictwa w Jagarzewie były skromne. Jeszcze przed I wojną światową w 1912 r. wzniesiono budynek szkolny i w okresie międzywojennym funkcjonowała tu dwuklasowa szkoła. Po II wojnie światowej w Jagarzewie była pełna Szkoła Podstawowa. Edukację ponadpodstawową w Jagarzewie zapoczątkowano w latach siedemdziesiątych, tworząc najpierw Szkołę Przysposobienia Rolniczego a następnie dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Uczniów przybyło, nie wystarczył już stary budynek z 1912r. Z inicjatywy mgr Eugeniusza Andryszczyka ówczesnego dyrektora podjęto w latach 1974 - 1977 budowę nowej siedziby. 
W 1976r. powołano w Jagarzewie 3 - letnie wieczorowe Technikum dla Pracujących, zaś rok później Liceum Zawodowe. W 1979r. powołano Zespół Szkół Rolniczych. Funkcjonowały w nim:

 • 4 - letnie Liceum Zawodowe o profilu rolniczym,
 • 2 - letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • Technikum dla Pracujących w systemie wieczorowym.

Dzięki współpracy z Wydziałem Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z dniem 1 września 1982r. powołano Technikum Rolnicze. Przy szkole w latach siedemdziesiątych uruchomiono internat, w którym zamieszkała młodzież mająca trudny dojazd. Mieścił się on w budynku naprzeciwko szkoły. Wcześniej budynek ten miał bardzo różne przeznaczenia. Mieściła się w nim karczma, urząd gminy. Obecnie w internacie jest 16 pokoi, w których może mieszkać 51 wychowanków. W internacie jest bogate zaplecze socjalne, świetlica oraz stołówka, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.  
W czasie trudnych przemian w kraju i szkolnictwie zmiany następowały również w tej placówce. Zmienił się organ prowadzący z Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na Starostwo Powiatowe w Nidzicy. Placówka w Jagarzewie w czasie, kiedy wiele szkół rolniczych zamykano, energiczne poszukiwała nowych rozwiązań, które najlepiej odpowiadały by potrzebom mieszkańców powiatu nidzickiego. Znacznie rozszerzono profil kształcenia. Od 1997 roku szkoła pracuje w oparciu o szerokoprofilowe programy. Kształcenie w zawodzie technik rolnik kojarzy się powszechnie z produkcją rolniczą i zwierzęcą. Tymczasem dzięki obowiązującym programom uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu:

 • podstaw ekonomiki
 • marketingu
 • zarządzania przedsiębiorstwem
 • przepisów ruchu drogowego.

Technik agrobiznesu jest również zawodem szerokoprofilowym z możliwością specjalizacji w końcowym etapie kształcenia szkolnego. W planie nauczania znajdują się także przedmioty jak:

 1. produkcje i pozyskiwanie surowców żywnościowych
 2. podstawy przetwórstwa spożywczego
 3. podstawy ekonomii
 4. elementy rachunkowości
 5. wybrane zagadnienia prawne
 6. język obcy w agrobiznesie (języki: niemiecki lub angielski)
 7. zarządzanie firmą
 8. przedsiębiorczość.

W klasie czwartej uczniowie muszą dokonać wyboru przedmiotu specjalizacyjnego. Proponowana tematyka dla uczniów technikum:

 1. organizacja turystyki na obszarach wiejskich
 2. ekoturystyka
 3. podstawy agrobiznesu
 4. rolnictwo ekologiczne.

W latach 2000 - 2005 funkcjonowało 5-letnie Liceum Agrobiznesu, w którym uczniowie mogli wybrać:

 1. finanse i bankowość
 2. rynek rolny
 3. przetwórstwo spożywcze
 4. produkcję rolniczą.

W roku szkolnym 1999/2000 ofertę kształcenia skierowano do dorosłych. Uruchomiono Zaoczne Technikum Rolnicze, a do klasy pierwszej przyjęto uczniów w różnym wieku. Pracujący uczniowie zdobywali wiedzę w soboty i niedziele, a w maju 2002r. 25 z nich zdało egzamin dojrzałości. 
Od pierwszego września 2001r. w Zespole Szkół Rolniczych uruchomiono Publiczne Gimnazjum. Uczniowie przeszli z likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Muszakach. Gimnazjaliści w szkole znaleźli dobre warunki do rozwoju, nowocześnie wyposażoną salę komputerowa, bibliotekę z czytelnią, stołówkę. 
W roku szkolnym 2001/02 w placówce mieściły się:
. 5 - letnie Technikum Rolnicze,
. 5 - letnie Liceum Argobiznesu,
. 3 - letnie ponadgimnazjalne Liceum Ogólnoształcące, 
. 4 - letnie ponadgimnazjalne Technikum Agrobiznesu. 
. 3- letnie Zaoczne Technikum Rolnicze dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, 
. 3 - letnie Publiczne Gimnazjum.

Uchwałą Rady Powiatu od września 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych został przekształcony w Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących.

Od roku szkolnego 2002/03 Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie otworzył filię w Janowcu Kościelnym (powiat Nidzica). Dla zainteresowanych uruchomiono zaoczne technikum rolnicze i liceum ogólnokształcące. 
W roku szkolnym 2003/04 przyszli uczniowie, którzy chcieli kształcić się w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Ten typ technikum ma dwie możliwości specjalizacji: hotelarstwo i usługi turystyczne oraz usługi opiekuńczo - wychowawcze. 
Od roku szkolnego 2005/06 podobną filię dla dorosłych jak w Janowcu Kościelnym uruchomiono w Kozłowie (również w powiecie nidzickim).
15 czerwca 2007 r. szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie otrzymały imię i noszą nazwy: 

. Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego 
. Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Technikum Agrobiznesu im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Zaoczne Technikum Rolnicze im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Rok szkolny 2008/2009 przyniósł kolejna zmianę, gdyż uruchomiono Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, w którym uczniowie poznawali elementy dziennikarstwa w ramach innowacji pedagogicznej. 
Rok szkolny 2009/2010 zaowocował otwarciem nowego kierunku kształcenia Technikum Technologii Drewna im. Wojciecha Bogumiła 
Jastrzębowskiego, przy współpracy z firmą Swedwood w Wielbarku. Szerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik technologii drewna daje możliwość zatrudnienia w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna. Placówka w powojennej historii rozwijała się pod rządami kolejnych dyrektorów: wspomnianego wyżej mgr Eugeniusza Andryszczyka (1962 - 1988 pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej, a następnie zespołu), mgr Wandy Soroki (1988), mgr inż. Bogdana Radzymińskiego (1989- 1997), mgr Waldemara Jaworskiego (1997 - 99). W latach 1999 - 2006 placówką kierowała mgr Małgorzata Sawicka, która wcześniej (od 1997) pełniła obowiązki wicedyrektora. Wicedyrektorem w latach 2001 - 2007 była mgr Wanda Soroka, Pani Wanda Soroka była dyrektorem placówki w okresie od 1.09. 2006r. do 31.12.2006r. Przez miesiąc obowiązki dyrektora pełnił mgr inż. Włodzimierz Zagożdżon, a od 1 lutego 2007 dyrektorem jest mgr Krzysztof Komorowski. Wicedyrektorem  w okresie od 01. września 2007r. do 31 sierpnia 2009r. była mgr Elżbieta Jabłonowska. Od 1 września 2009 r. obowiązki wicedyrektora pełni mgr Wioletta Romańska. Kierownikiem szkolenia praktycznego jest mgr inż. Włodzimierz Zagożdżon (od 1999), kierownikiem internatu Krystyna Dębska (od 1989).
Od 1979 do 2009r. szkoła wykształciła w systemie stacjonarnym 1348 absolwentów i 309 słuchaczy zaocznych. Większość z nich po opuszczeniu murów naszej placówki dalej kontynuowała naukę. Dzisiaj, możemy się poszczycić liczną rzeszą: specjalistów w zakresie rolnictwa, leśnictwa, ekonomii. Wielu z nich zostało nauczycielami, historykami, prawnikami, pracownikami naukowymi, duchownymi. Aktualnie pięcioro byłych naszych uczniów pracuje w ZSRiO w Jagarzewie. Wśród naszych absolwentów są wzorowi rolnicy, pracownicy naukowi, nauczyciele, właściciele firm, księża, policjanci, żołnierze. Jak wynika z ostatnich badań, zdecydowana większość naszych absolwentów studiuje na uczelniach państwowych (leśnictwo, geodezja, bioinżynieria, zarządzanie, historia, dziennikarstwo, prawo i administracja) oraz prywatnych (menadżer turystyki, hotelarstwo, pedagogika opiekuńcza) i inne.
Profil szkoły zawsze był dostosowywany do aktualnych potrzeb lokalnego środowiska, dzięki temu że jest to placówka mała, jest jednocześnie mobilna i elastycznie reagująca na zachodzące przeobrażenia. Mocną stroną szkoły jest życzliwe i partnerskie traktowanie ucznia. Z przeprowadzonych badań wynika, że jest szkołą "rodzinną" (uczęszczają osoby spokrewnione rodzeństwa, kuzynostwa, czy kolejne pokolenia np. "do tej szkoły chodzili moi rodzice i ja też ją wybrałem"). Jak wynika z przeprowadzonych badań kandydaci do szkoły rekrutują się często "z polecenia" przez uczniów czy absolwentów naszej placówki. Właśnie absolwenci są wizytówką tej szkoły. Byli uczniowie utrzymują kontakt ze szkołą i bardzo ciepło wspominają czasy spędzone w ławie szkolnej, podkreślają życzliwą atmosferę i rodzinny charakter placówki.

Opracowała: E. Jabłonowska 
Jagarzewo, 12.03.2010r

Aktualności

Agro Show 2018

Agro Show 2018

Uczniowie naszej szkoły dnia 21 września byli uczestnikami wystawy Agro Show 2018 w Bednarach. Była to jubileuszowa wystawa, ponieważ odbyła się po raz dwudziesty. Zgromadziła ona ponad 14000 zwiedzaj...

Czytaj dalej...

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Święto Edukacji Narodowej to dzień nauczycieli, pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów. Z tej okazji w naszej szkole klasa II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz II Tech...

Czytaj dalej...

BohaterON - włącz historię!

BohaterON - włącz historię!

Uczniowie ZSRiO już drugi raz pod opieką Jacka Kozdoja wzięli udział w akcji BohaterON. BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca...

Czytaj dalej...

Najlepszy maturzysta 2018r.

Najlepszy maturzysta 2018r.

Najlepszą maturzystką Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w 2018r. jest Martyna Jakubowska – absolwentka Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych im. Wojc...

Czytaj dalej...

Sprzątanie Świata 2018

Sprzątanie Świata 2018

20 – 21.09.2018 r. jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani...

Czytaj dalej...

Dożynki w Nidzicy

Dożynki w Nidzicy

Dnia 7 września 2018 r. nasza szkoła uczestniczyła w Gminnych Dożynkach w Nidzicy. Zaprezentowano kierunki kształcenia: Technikum Agrobiznesu, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Ob...

Czytaj dalej...

Rada Rodziców ZSRiO w Jagarzewie

Rada Rodziców ZSRiO w Jagarzewie

W dniu 14 września 2018r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów naszej szkoły. Pani Dyrektor Katarzyna Mazur zaprezentowała szkołę oraz organizację pracy w bieżącym roku szkolnym. Rodzice os...

Czytaj dalej...

Narodowe Czytanie w Nidzicy

Narodowe Czytanie w Nidzicy

Dnia 08.09.2018r. Nidzicka Biblioteka Publiczna wzięła udział w siódmej ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Fragmenty powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego czytał...

Czytaj dalej...

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

14 września 2018r godz. 15.30 (stołówka) Porządek spotkania : CZĘŚĆ OGÓLNA Prezentacja szkoły i jej pracowników. Organizacja roku szkolnego 2018/2019 (kalendarz szkolny, itp). Zap...

Czytaj dalej...

Nasza Szkoła na Gminnych Dożynkach w Janowcu Kościelnym, zwanymi „Świętem Pieczonego Ziemniaka.”

Nasza Szkoła na Gminnych Dożynkach w Janowcu Kościelnym, zwanymi „Świętem Pieczonego Ziemniaka.”

Dożynki to czas podziękowań rolników za zebrane plony. Na takim święcie nie mogło nas zabraknąć. Promowaliśmy naszą szkołę i oferowane w niej kierunki kształcenia uczniów.   {galle...

Czytaj dalej...

Nowy Rok Szkolny

Nowy Rok Szkolny

W dniu  3 września 2018 roku w ZSRiO w Jagarzewie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Pani dyrektor Katarzyna Mazur przywitała wszystkich uczniów, nauczycieli, rodzi...

Czytaj dalej...

Nowy Rok Szkolny

Nowy Rok Szkolny

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018r. o godz. 9.00  w stołówce   Polecamy też: Dni wolne od zajęć dydydaktycznych w ZSRiO 2018/19.pdf SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKOW...

Czytaj dalej...

Termomodernizacja w ZSRiO dobiega końca

Termomodernizacja w ZSRiO dobiega końca

W 2018r Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zrealizował projekt pt.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcą...

Czytaj dalej...

Harmonogram egzaminów poprawkowych w ZSRiO w Jagarzewie

Harmonogram egzaminów poprawkowych w ZSRiO w Jagarzewie

Egzamin poprawkowy maturalny 21.08.2018r. godz. 9.00   Egzaminy poprawkowe z przedmiotów 27 - 28.08 2018r.   Lp. Przedmiot Data 1. J. niemiecki 27.08. g. 9.00 2. Biologia 27.08. g. 9....

Czytaj dalej...

Rekrutacja jeszcze trwa

Rekrutacja jeszcze trwa

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w dalszym ciągu prowadzi rekrutację na rok szkolny 2018/2019 do klasy I: - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Czytaj dalej...

„Wyprawka szkolna” 2018 rok

„Wyprawka szkolna” 2018 rok

Prosimy rodziców o zapoznanie się z informacją dotyczącą „Wprawki szkolnej” 2018rok. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło przygotowania do realizacji Rządowego programu pomocy uc...

Czytaj dalej...

Zakończenie części teoretycznej Projektu w ZSRiO w Jagarzewie

Zakończenie części teoretycznej Projektu w ZSRiO w Jagarzewie

W dniu 23 czerwca 2018 roku odbył się ostatni egzamin z Kursu Barmana - grupa III w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szk...

Czytaj dalej...

DZIEŃ PROJEKTOWY w ZSRiO w Jagarzewie

DZIEŃ PROJEKTOWY w ZSRiO w Jagarzewie

  „RATUJMY NASZ DOM PRZED ODPADAMI”     Moment ekologicznej refleksji może nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. 18 czerwca 2018 roku w Zespole Szk&oacut...

Czytaj dalej...

Podręczniki szkolne 2018/2019

Podręczniki szkolne 2018/2019

Klasa Podręczniki III gimnazjum Podręczniki uczeń wypożycza z biblioteki we wrześniu 2018r. Klasy I ponadgimnazjalne Podręczniki uczeń będzie mógł zakupić we wrześniu 2018r. Kl. II, III i IV p...

Czytaj dalej...

Konkurs „Smacznie i zdrowo”

Konkurs „Smacznie i zdrowo”

W dniu 17 maja 2018 roku w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyła się II edycja konkursu pt. „Smacznie i zdrowo” dla uczniów II klasy techni...

Czytaj dalej...

Teatr Kurtyna w ZSRiO w Jagarzewie.

Teatr Kurtyna w ZSRiO w Jagarzewie.

28 maja w naszej szkole został wystawiony przez krakowski „Teatr Kurtyna” spektakl profilaktyczny „Labirynt”. Opowiadał on o życiu tzw.  „dobrej rodziny” w kt&...

Czytaj dalej...

Nauka poprzez doświadczanie

Nauka poprzez doświadczanie

Dnia 24 maja uczniowie klasy trzeciej gimnazjum z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zamiast typowej nauki w szkolnych ławkach mogli doświadczyć zdobywania wiedzy...

Czytaj dalej...

Zajęcia przypominające podstawy resuscytacji krążeniowo – oddechowej

Zajęcia przypominające podstawy resuscytacji krążeniowo – oddechowej

W okresie od 17.05.2018 r. do 22.05.2018 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia przypominające podstawy resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Ćwiczeniami objęci byli uczniowie klas II i III gimna...

Czytaj dalej...

XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

15.05.2018 r. na terenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odbyły się XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Organizatorem Mistrzos...

Czytaj dalej...

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

Kolejna życiowa podróż właśnie dobiegła końca. Mowa o tegorocznych maturzystach, którzy 27 kwietnia 2018 roku uroczyście zakończyli naukę w ZSRiO w Jagarzewie i opuścili szkoln...

Czytaj dalej...

Dzień Otwarty

Dzień Otwarty

Dnia 27.04.2018 r. Alicja Kawiecka abiturientka technikum żywienia i usług gastronomicznych wraz z kolegą Krzysztofem Gostkowskim abiturientem technikum agrobiznesu poprowadzili Dzień Otwarty w Zespol...

Czytaj dalej...

Powiatowy Turniej Motoryzacyjny - Drugie miejsce drużyny z Jagarzewa

Powiatowy Turniej Motoryzacyjny - Drugie miejsce drużyny z Jagarzewa

W dniu 24.04.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy przy udziale Komendy Powiatowej Policji odbył się Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Trzyosobowe drużyny rywalizowały w testach teoretycznych...

Czytaj dalej...

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - Etap diecezjalny

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - Etap diecezjalny

Jolanta Jaroszewska i Paulina Godzina uczennice klasy III technikum agrobiznesu reprezentowały naszą szkołę w konkursie wiedzy biblijnej, który odbył się 18 kwietnia 2018 roku w Seminarium Duch...

Czytaj dalej...

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2018

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2018

W dniu 20 kwietnia 2018 roku na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyły się okręgowe eliminacje XLII edycji OWiUR (2017/2018). Szkołę reprezentowało troje uczniów pod opie...

Czytaj dalej...

Certyfikaty z Organizatora ruchu turystycznego rozdane

Certyfikaty z Organizatora ruchu turystycznego rozdane

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie uczestnicząca w szkoleniu Organizator ruchu turystycznego pomyślnie zdała trudne egzaminy teoretyczne oraz praktyczne...

Czytaj dalej...

Rusza termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Rusza termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Na początku kwietnia 2018 rusza termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w ramach projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Zespo...

Czytaj dalej...

Spotkanie dyrektorów szkół powiatu nidzickiego

Spotkanie dyrektorów szkół powiatu nidzickiego

23.03.29018r. w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyło się spotkanie dyrektorów szkół powiatu nidzickiego zorganizowane przez starszych wizytator...

Czytaj dalej...

Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny może nie zaskoczył wiosenną pogodą, ale w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących było gorąco od atrakcji i emocji. Po porannym dzwonku, który zazwycza...

Czytaj dalej...

Dzień Nowych Technologii w Edukacjii

Dzień Nowych Technologii w Edukacjii

21 marca w Jagarzewie odbył się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Uczniowie zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez uczniów klasy drugiej gimnazjum "Aplikacje mobilne pomagające w ucz...

Czytaj dalej...

Szkolenie - prawo jazdy kat. T

Szkolenie - prawo jazdy kat. T

Uczestnicy kursu po zajęciach teoretycznych i zdaniu wewnętrznego egzaminu rozpoczęli praktyczną naukę na nowiutkim ciągniku. Kurs odbywa się w ramach realizacji projektu pt. „Kwalifikacje zawo...

Czytaj dalej...

Jakub Moszczyński referował pracę Fazy Księżyca a uprawa roślin na Wojewódzkim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno - Astronautycznym w Olsztynie

Jakub Moszczyński referował pracę Fazy Księżyca a uprawa roślin na Wojewódzkim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno - Astronautycznym w Olsztynie

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim. Organizatorami wojewódzkich konkursów i seminariów są Kuratoria Oświaty Urzę...

Czytaj dalej...

„PAMIĘTAĆ TO NASZ OBOWIĄZEK„

„PAMIĘTAĆ TO NASZ OBOWIĄZEK„

12 marca 2018 roku w ZSRiO w Jagarzewie uczniowie klasy III Technikum Agrobiznesu ( Magda Głusek, Monika Krzykowska, Basia Krystkiewicz, Angelika Szczypińska, Przemysław Smoliński ) i klasy II Gimnazj...

Czytaj dalej...

DZIEŃ KOBIET 2018

DZIEŃ KOBIET 2018

   {gallery}2018_03_dzien_kobiet{/gallery} 

Czytaj dalej...

Rok dla Niepodległej

Rok dla Niepodległej

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie aktywnie włączyli się w obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości Polski. Oliwia Paćkowska ucz. kl. I Techn...

Czytaj dalej...

„Nie Widać Prawda”

„Nie Widać Prawda”

Z inicjatywy pani Agnieszki Ćwiek, kochającej mamy Weroniki i Pawła, chorych na mukowiscydozę w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w środę 28 lutego 2018r. zorgan...

Czytaj dalej...

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2018

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2018

Aleksander Kowalczyk w gronie uczestników Finału Krajowego OMPR.Wojewódzką Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych, która odbyła się 26 lutego 2018 roku w Warmińsko-Mazurskim...

Czytaj dalej...

Walentynki

Walentynki

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie wysyłają do ukochanych „walentynkę” - wiersz albo wyznanie miłosne. Niekiedy obdarzają się upomin...

Czytaj dalej...

„ALE CZYTAM!” KONKURS SPRAWNEGO CZYTANIA. CZ.4

„ALE CZYTAM!” KONKURS SPRAWNEGO CZYTANIA. CZ.4

Biblioteka Szkolno-Środowiskowa przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w dniu 19 lutego 2018 r. zaprosiła klasę II i III gimnazjum do udziału w Konkursie Sprawne...

Czytaj dalej...

Tłusty czwartek w ZSRiO

Tłusty czwartek w ZSRiO

Tłusty czwartek to ulubiony dzień w roku każdego łasucha. Dzień ten przypada zawsze w ostatni czwartek karnawału. Co wypada zjeść w taki dzień? Oczywiście pączki! Tłusty czwartek to najsłodszy dzień...

Czytaj dalej...

Studniówka

Studniówka

Dnia 20 stycznia 2018 roku maturzyści, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie uczestniczyli w balu maturalnym. Bal klas IV techn...

Czytaj dalej...

My też pomagamy!

My też pomagamy!

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie nigdy nie pozostają obojętni wobec akcji charytatywnych. Naturalną reakcją na apel Jerzego Owsiaka był więc ich udzia...

Czytaj dalej...

Dzień Babci i Dziadka w Domu Seniora „Nasze Ulesie”

Dzień Babci i Dziadka w Domu Seniora „Nasze Ulesie”

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto.. W tym roku przypada w okresie ferii zimowych, dlatego też 17.01.2018 roku, z inicjatywy Zarządu Samorządu Internatu mieszkańcy internatu z panią Krystyną Dę...

Czytaj dalej...

Kibice z Jagarzewa na meczu Indykpolu AZS Olszyn

Kibice z Jagarzewa na meczu Indykpolu AZS Olszyn

Dnia 22 grudnia 2017 r. grupa siatkarskich kibiców z naszej szkoły wybrała się do hali Urania na ligowy mecz Indykpolu AZS Olsztyn. Rywalem drużyny z Olsztyna był zespół GKS Katowice. Po...

Czytaj dalej...

Ulesie

Ulesie

Dnia 19 grudnia 2017r. uczniowie klasy II TŻiUG wraz z wychowawcą panią Anną Kowalczuk odwiedzili podopiecznych w domu seniora w Ulesiu. Młodzież przywiozła własnoręcznie wykonane Kartki Bożonarodzeni...

Czytaj dalej...

Wigilijne spotkanie w internacie

Wigilijne spotkanie w internacie

Dnia 21.12.2017 roku mieszkańcy internatu i zaproszeni goście spotkali się przy wigilijnym stole. W atmosferze świątecznego wystroju , rozświetlonej choinki, łamali się opłatkiem, składali sobie życze...

Czytaj dalej...

Co się działo w II semestrze 2017/2018

Co się działo w II semestrze 2016/2017

Co się działo w I semestrze 2017/2018

Co się działo w I semestrze 2016/2017