Strefa dla zalogowanych

A A A

Historia szkolnictwa w Jagarzewie

Początki szkolnictwa w Jagarzewie były skromne. Jeszcze przed I wojną światową w 1912 r. wzniesiono budynek szkolny i w okresie międzywojennym funkcjonowała tu dwuklasowa szkoła. Po II wojnie światowej w Jagarzewie była pełna Szkoła Podstawowa. Edukację ponadpodstawową w Jagarzewie zapoczątkowano w latach siedemdziesiątych, tworząc najpierw Szkołę Przysposobienia Rolniczego a następnie dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Uczniów przybyło, nie wystarczył już stary budynek z 1912r. Z inicjatywy mgr Eugeniusza Andryszczyka ówczesnego dyrektora podjęto w latach 1974 - 1977 budowę nowej siedziby. 
W 1976r. powołano w Jagarzewie 3 - letnie wieczorowe Technikum dla Pracujących, zaś rok później Liceum Zawodowe. W 1979r. powołano Zespół Szkół Rolniczych. Funkcjonowały w nim:

 • 4 - letnie Liceum Zawodowe o profilu rolniczym,
 • 2 - letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • Technikum dla Pracujących w systemie wieczorowym.

Dzięki współpracy z Wydziałem Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z dniem 1 września 1982r. powołano Technikum Rolnicze. Przy szkole w latach siedemdziesiątych uruchomiono internat, w którym zamieszkała młodzież mająca trudny dojazd. Mieścił się on w budynku naprzeciwko szkoły. Wcześniej budynek ten miał bardzo różne przeznaczenia. Mieściła się w nim karczma, urząd gminy. Obecnie w internacie jest 16 pokoi, w których może mieszkać 51 wychowanków. W internacie jest bogate zaplecze socjalne, świetlica oraz stołówka, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.  
W czasie trudnych przemian w kraju i szkolnictwie zmiany następowały również w tej placówce. Zmienił się organ prowadzący z Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na Starostwo Powiatowe w Nidzicy. Placówka w Jagarzewie w czasie, kiedy wiele szkół rolniczych zamykano, energiczne poszukiwała nowych rozwiązań, które najlepiej odpowiadały by potrzebom mieszkańców powiatu nidzickiego. Znacznie rozszerzono profil kształcenia. Od 1997 roku szkoła pracuje w oparciu o szerokoprofilowe programy. Kształcenie w zawodzie technik rolnik kojarzy się powszechnie z produkcją rolniczą i zwierzęcą. Tymczasem dzięki obowiązującym programom uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu:

 • podstaw ekonomiki
 • marketingu
 • zarządzania przedsiębiorstwem
 • przepisów ruchu drogowego.

Technik agrobiznesu jest również zawodem szerokoprofilowym z możliwością specjalizacji w końcowym etapie kształcenia szkolnego. W planie nauczania znajdują się także przedmioty jak:

 1. produkcje i pozyskiwanie surowców żywnościowych
 2. podstawy przetwórstwa spożywczego
 3. podstawy ekonomii
 4. elementy rachunkowości
 5. wybrane zagadnienia prawne
 6. język obcy w agrobiznesie (języki: niemiecki lub angielski)
 7. zarządzanie firmą
 8. przedsiębiorczość.

W klasie czwartej uczniowie muszą dokonać wyboru przedmiotu specjalizacyjnego. Proponowana tematyka dla uczniów technikum:

 1. organizacja turystyki na obszarach wiejskich
 2. ekoturystyka
 3. podstawy agrobiznesu
 4. rolnictwo ekologiczne.

W latach 2000 - 2005 funkcjonowało 5-letnie Liceum Agrobiznesu, w którym uczniowie mogli wybrać:

 1. finanse i bankowość
 2. rynek rolny
 3. przetwórstwo spożywcze
 4. produkcję rolniczą.

W roku szkolnym 1999/2000 ofertę kształcenia skierowano do dorosłych. Uruchomiono Zaoczne Technikum Rolnicze, a do klasy pierwszej przyjęto uczniów w różnym wieku. Pracujący uczniowie zdobywali wiedzę w soboty i niedziele, a w maju 2002r. 25 z nich zdało egzamin dojrzałości. 
Od pierwszego września 2001r. w Zespole Szkół Rolniczych uruchomiono Publiczne Gimnazjum. Uczniowie przeszli z likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Muszakach. Gimnazjaliści w szkole znaleźli dobre warunki do rozwoju, nowocześnie wyposażoną salę komputerowa, bibliotekę z czytelnią, stołówkę. 
W roku szkolnym 2001/02 w placówce mieściły się:
. 5 - letnie Technikum Rolnicze,
. 5 - letnie Liceum Argobiznesu,
. 3 - letnie ponadgimnazjalne Liceum Ogólnoształcące, 
. 4 - letnie ponadgimnazjalne Technikum Agrobiznesu. 
. 3- letnie Zaoczne Technikum Rolnicze dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, 
. 3 - letnie Publiczne Gimnazjum.

Uchwałą Rady Powiatu od września 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych został przekształcony w Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących.

Od roku szkolnego 2002/03 Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie otworzył filię w Janowcu Kościelnym (powiat Nidzica). Dla zainteresowanych uruchomiono zaoczne technikum rolnicze i liceum ogólnokształcące. 
W roku szkolnym 2003/04 przyszli uczniowie, którzy chcieli kształcić się w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Ten typ technikum ma dwie możliwości specjalizacji: hotelarstwo i usługi turystyczne oraz usługi opiekuńczo - wychowawcze. 
Od roku szkolnego 2005/06 podobną filię dla dorosłych jak w Janowcu Kościelnym uruchomiono w Kozłowie (również w powiecie nidzickim).
15 czerwca 2007 r. szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie otrzymały imię i noszą nazwy: 

. Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego 
. Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Technikum Agrobiznesu im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
. Zaoczne Technikum Rolnicze im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Rok szkolny 2008/2009 przyniósł kolejna zmianę, gdyż uruchomiono Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, w którym uczniowie poznawali elementy dziennikarstwa w ramach innowacji pedagogicznej. 
Rok szkolny 2009/2010 zaowocował otwarciem nowego kierunku kształcenia Technikum Technologii Drewna im. Wojciecha Bogumiła 
Jastrzębowskiego, przy współpracy z firmą Swedwood w Wielbarku. Szerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik technologii drewna daje możliwość zatrudnienia w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna. Placówka w powojennej historii rozwijała się pod rządami kolejnych dyrektorów: wspomnianego wyżej mgr Eugeniusza Andryszczyka (1962 - 1988 pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej, a następnie zespołu), mgr Wandy Soroki (1988), mgr inż. Bogdana Radzymińskiego (1989- 1997), mgr Waldemara Jaworskiego (1997 - 99). W latach 1999 - 2006 placówką kierowała mgr Małgorzata Sawicka, która wcześniej (od 1997) pełniła obowiązki wicedyrektora. Wicedyrektorem w latach 2001 - 2007 była mgr Wanda Soroka, Pani Wanda Soroka była dyrektorem placówki w okresie od 1.09. 2006r. do 31.12.2006r. Przez miesiąc obowiązki dyrektora pełnił mgr inż. Włodzimierz Zagożdżon, a od 1 lutego 2007 dyrektorem jest mgr Krzysztof Komorowski. Wicedyrektorem  w okresie od 01. września 2007r. do 31 sierpnia 2009r. była mgr Elżbieta Jabłonowska. Od 1 września 2009 r. obowiązki wicedyrektora pełni mgr Wioletta Romańska. Kierownikiem szkolenia praktycznego jest mgr inż. Włodzimierz Zagożdżon (od 1999), kierownikiem internatu Krystyna Dębska (od 1989).
Od 1979 do 2009r. szkoła wykształciła w systemie stacjonarnym 1348 absolwentów i 309 słuchaczy zaocznych. Większość z nich po opuszczeniu murów naszej placówki dalej kontynuowała naukę. Dzisiaj, możemy się poszczycić liczną rzeszą: specjalistów w zakresie rolnictwa, leśnictwa, ekonomii. Wielu z nich zostało nauczycielami, historykami, prawnikami, pracownikami naukowymi, duchownymi. Aktualnie pięcioro byłych naszych uczniów pracuje w ZSRiO w Jagarzewie. Wśród naszych absolwentów są wzorowi rolnicy, pracownicy naukowi, nauczyciele, właściciele firm, księża, policjanci, żołnierze. Jak wynika z ostatnich badań, zdecydowana większość naszych absolwentów studiuje na uczelniach państwowych (leśnictwo, geodezja, bioinżynieria, zarządzanie, historia, dziennikarstwo, prawo i administracja) oraz prywatnych (menadżer turystyki, hotelarstwo, pedagogika opiekuńcza) i inne.
Profil szkoły zawsze był dostosowywany do aktualnych potrzeb lokalnego środowiska, dzięki temu że jest to placówka mała, jest jednocześnie mobilna i elastycznie reagująca na zachodzące przeobrażenia. Mocną stroną szkoły jest życzliwe i partnerskie traktowanie ucznia. Z przeprowadzonych badań wynika, że jest szkołą "rodzinną" (uczęszczają osoby spokrewnione rodzeństwa, kuzynostwa, czy kolejne pokolenia np. "do tej szkoły chodzili moi rodzice i ja też ją wybrałem"). Jak wynika z przeprowadzonych badań kandydaci do szkoły rekrutują się często "z polecenia" przez uczniów czy absolwentów naszej placówki. Właśnie absolwenci są wizytówką tej szkoły. Byli uczniowie utrzymują kontakt ze szkołą i bardzo ciepło wspominają czasy spędzone w ławie szkolnej, podkreślają życzliwą atmosferę i rodzinny charakter placówki.

Opracowała: E. Jabłonowska 
Jagarzewo, 12.03.2010r

Aktualności

Walentynki

Walentynki

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie wysyłają do ukochanych „walentynkę” - wiersz albo wyznanie miłosne. Niekiedy obdarzają się upomin...

Czytaj dalej...

„ALE CZYTAM!” KONKURS SPRAWNEGO CZYTANIA. CZ.4

„ALE CZYTAM!” KONKURS SPRAWNEGO CZYTANIA. CZ.4

Biblioteka Szkolno-Środowiskowa przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w dniu 19 lutego 2018 r. zaprosiła klasę II i III gimnazjum do udziału w Konkursie Sprawne...

Czytaj dalej...

Tłusty czwartek w ZSRiO

Tłusty czwartek w ZSRiO

Tłusty czwartek to ulubiony dzień w roku każdego łasucha. Dzień ten przypada zawsze w ostatni czwartek karnawału. Co wypada zjeść w taki dzień? Oczywiście pączki! Tłusty czwartek to najsłodszy dzień...

Czytaj dalej...

Studniówka

Studniówka

Dnia 20 stycznia 2018 roku maturzyści, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie uczestniczyli w balu maturalnym. Bal klas IV techn...

Czytaj dalej...

My też pomagamy!

My też pomagamy!

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie nigdy nie pozostają obojętni wobec akcji charytatywnych. Naturalną reakcją na apel Jerzego Owsiaka był więc ich udzia...

Czytaj dalej...

Dzień Babci i Dziadka w Domu Seniora „Nasze Ulesie”

Dzień Babci i Dziadka w Domu Seniora „Nasze Ulesie”

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto.. W tym roku przypada w okresie ferii zimowych, dlatego też 17.01.2018 roku, z inicjatywy Zarządu Samorządu Internatu mieszkańcy internatu z panią Krystyną Dę...

Czytaj dalej...

Kibice z Jagarzewa na meczu Indykpolu AZS Olszyn

Kibice z Jagarzewa na meczu Indykpolu AZS Olszyn

Dnia 22 grudnia 2017 r. grupa siatkarskich kibiców z naszej szkoły wybrała się do hali Urania na ligowy mecz Indykpolu AZS Olsztyn. Rywalem drużyny z Olsztyna był zespół GKS Katowice. Po...

Czytaj dalej...

Ulesie

Ulesie

Dnia 19 grudnia 2017r. uczniowie klasy II TŻiUG wraz z wychowawcą panią Anną Kowalczuk odwiedzili podopiecznych w domu seniora w Ulesiu. Młodzież przywiozła własnoręcznie wykonane Kartki Bożonarodzeni...

Czytaj dalej...

Wigilijne spotkanie w internacie

Wigilijne spotkanie w internacie

Dnia 21.12.2017 roku mieszkańcy internatu i zaproszeni goście spotkali się przy wigilijnym stole. W atmosferze świątecznego wystroju , rozświetlonej choinki, łamali się opłatkiem, składali sobie życze...

Czytaj dalej...

Pomocnicy Mikołaja w schronisku dla zwierząt

Pomocnicy Mikołaja w schronisku dla zwierząt

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom i postanowili wesprzeć Stowarzyszenie Opi...

Czytaj dalej...

Wyróżnienie i nagroda specjalna Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie dla Martyny Jakubowskiej

Wyróżnienie i nagroda specjalna Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie dla Martyny Jakubowskiej

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Konkurs „Świadectwa Przeszłości – Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rod...

Czytaj dalej...

„Kiermasz Bożonarodzeniowy”

„Kiermasz Bożonarodzeniowy”

W dniach 12-14 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Samorząd Uczniowski oraz uczniów klasy II...

Czytaj dalej...

Olimpiada inna niż wszystkie

Olimpiada inna niż wszystkie

W dniu 14 grudnia 2017 roku w internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odbył się etap rejonowy XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Sty...

Czytaj dalej...

Szóste spotkanie za nami

Szóste spotkanie za nami

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Przeczytałam/em – polecam!” zgromadził miłośników dobrej książki ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu nidzickiego. Tym razem zebraliśm...

Czytaj dalej...

Wizyta Mikołaja

Wizyta Mikołaja

Grudzień to czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Wprawdzie pogoda spłatała nam figla i po śniegu nie pozostało nawet śladu, to nie przeszkodziło Świętemu Mikołajowi, aby 6 grudnia odwiedzić m...

Czytaj dalej...

Światowy Dzień Walki z AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS

1.XII.2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Solidarności z chorymi na AIDS. Karolina Woźniak i Klaudia Badaczewska rozdawały i przypinały Czerwone Kokardki jako symbol solidarności z...

Czytaj dalej...

Andrzejki 2017

Andrzejki 2017

Każdy z nas ciekawy jest tego, co nas spotka w przyszłości. Nie masz pomysłu na andrzejkowe wróżby? Przeczytaj naszą gazetkę. Przedstawiamy w niej najpopularniejsze z nich: lanie wosku, andrzej...

Czytaj dalej...

Przyjaciel z dzieciństwa

Przyjaciel z dzieciństwa

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześn...

Czytaj dalej...

Wieczór wróżb w internacie

Wieczór wróżb w internacie

W dniu 30 listopada 2017 roku Zarząd Samorządu Internatu zorganizował wieczór andrzejkowy. Przebiegał on w atmosferze wróżb i magii. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się babeczki z wr&o...

Czytaj dalej...

Prezent pod choinkę

Prezent pod choinkę

Zainspirowani działalnością organizacji chrześcijańskich Samaritan’s Purse w USA oraz Geschenke der Hoffnung e.V. w Niemczech, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego or...

Czytaj dalej...

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniach 22.11.2017 r. – 26.11.2017 r. w naszej szkole odbyła się akcja promocyjna pod hasłem: „ Łączy nas krew, która ratuje życie”. Uczennice klasy IV Technikum Żywienia i U...

Czytaj dalej...

Wizyta w Ulesiu

Wizyta w Ulesiu

W związku z obchodami Dnia Niepodległości młodzież Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odwiedziła podopiecznych Domu Seniora w Ulesiu, przedstawiając z tej okazji...

Czytaj dalej...

XVII edycja zmagań miłośników regionu

XVII edycja zmagań miłośników regionu

24 listopada 2017 roku w sali widokowej nidzickiego zamku odbył się finał XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta pod patronatem starosty powiatu nidzickiego, pana Grzegorza Na...

Czytaj dalej...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 15.11.17r

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 15.11.17r

Dnia 15.11.2017r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły stypendium otrzymały:  Karolina Wójt&...

Czytaj dalej...

"I łzą serdeczną zabłyśnie wam oko, Gdy wam powiadać będą dzieje nasze…".

W dniu 10 listopada 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy 99 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie pod kierunkiem Pani Kamili Rogowskiej i Pani Ewy Kujawskiej przypomnieli nam h...

Czytaj dalej...

W dniu 11 listopada 2017 odbył się XI już Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który, jak co roku, organizuje Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

W dniu 11 listopada 2017 odbył się XI już Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który, jak co roku, organizuje Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

W tegorocznym przeglądzie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.  Naszą szkołę reprezentowała Joanna Sarbiewska Zaproszonych gości, uczestnik...

Czytaj dalej...

Zapraszamy na XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta, który odbędzie się 24 listopada 2017r. o godz. 10.00 w sali widokowej nidzickiego zamku.

Zapraszamy na XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta, który odbędzie się 24 listopada 2017r. o godz. 10.00 w sali widokowej nidzickiego zamku.

To już po raz XVII Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących jest organizatorem finału Konkursu Wiedzy o Regionie. Konkurs Wiedzy o Regionie nosi imię Ludwika Ekierta i odbywa...

Czytaj dalej...

Wywiadówka

Wywiadówka

Najbliższe spotkanie z rodzicami 17 listopada o godzinie 15.30

Czytaj dalej...

Języki nam nieobce

Języki nam nieobce

W piątek, 27 października, uczniowie ZSRiO uczestniczyli w szkolnych obchodach Dnia Języków Obcych, podczas których wykazywali się wiedzą, zdolnościami artystycznymi oraz sprytem. Na poc...

Czytaj dalej...

„Przeczytałam, przeczytałem – polecam!”

„Przeczytałam, przeczytałem – polecam!”

Dnia 24 października 2017 roku w Bibliotece Szkolno - Środowiskowej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyła się II edycja Szkolnego Konkursu Czytelniczego ph....

Czytaj dalej...

Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie

Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie

W dniach od 19 do 20 października 2017 roku maturzyści z ZSRiO w Jagarzewie wraz z opiekunami, panią Katarzyną Niedziela i panem Zbigniewem Wszołkiem, wybrali się na wycieczkę do Częstochowy, Wa...

Czytaj dalej...

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Jagarzewie

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Jagarzewie

13 października 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyła się uroczysta akademia z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Do nasz...

Czytaj dalej...

Dzień Chłopaka w ZSRiO w Jagarzewie

Dzień Chłopaka w ZSRiO w Jagarzewie

  30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. Jest to święto wszystkich  mężczyzn. W ten uroczysty dzień panie składają im życzenia, przygotowują niespodzianki oraz obdarowują  prezentami....

Czytaj dalej...

BohaterON

BohaterON

Uczniowie ZSRiO pod opieką Jacka Kozdoja wzięli udział w akcji BohaterON. BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu u...

Czytaj dalej...

AGRO SHOW 2017

AGRO SHOW 2017

W dniu 22 września 2017 roku młodzież Technikum agrobiznesu i Technikum żywienia i usług gastronomicznych wzięła udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW organizowanej jest przez Polską I...

Czytaj dalej...

Wycieczka zawodowa

Wycieczka zawodowa

Dnia 18 września klasa IV TŻiUG, pod opieką pani Katarzyny Niedzieli i pana Marcina Pszczółkowskiego, udała się na wycieczkę zawodową połączoną z nagrodą za najlepszą frekwencję w roku szkolnym...

Czytaj dalej...

Sprzątanie świata 09.2017

Sprzątanie świata 09.2017

W dniach 20- 21 09.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, wzięli udział w akcji sprzątania świata. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy w Janow...

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu

W związku ze zmianą prawa oświatowego, w naszej szkole trwają prace na aktualizacją statutu. Zwracamy się z prośbą do społeczności szkolnej o propozycje zmian. Swoje uwagi prosimy wysyłać na e-maila s...

Czytaj dalej...

22 września 2017 roku w ZSRiO w Jagarzewie obchodziliśmy Europejski Dzień Bez Samochodu

22 września 2017 roku w ZSRiO w Jagarzewie obchodziliśmy Europejski Dzień Bez Samochodu

„Kiedy w 1886 roku w Niemczech powstał pierwszy automobil, zaprojektowany przez Karla Benza, nikt nie przypuszczał, że niewiele ponad 100 lat później po całym globie jeździć będzie miliar...

Czytaj dalej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rok szkolny 2017/2018. Witamy Was bardzo serdecznie po wakacjach. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Niestety, skończyły się też i wakacje. Pamiętajmy jednak o tym,...

Czytaj dalej...

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca nadszedł długo oczekiwany przez uczniów dzień - zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość została przygotowana przez klasę II gimnazjum pod kierunkiem pań: Wandy Redys i Ewy...

Czytaj dalej...

DZIEŃ PROJEKTOWY W ZSRiO W JAGARZEWIE

DZIEŃ PROJEKTOWY W ZSRiO W JAGARZEWIE

W poniedziałek 19 czerwca 2017 roku uczniowie klasy II gimnazjum przedstawiali efekty swojej pracy nad projektami gimnazjalnymi. Zostały zaprezentowane trzy projekty: 1.Język angielski „Najbard...

Czytaj dalej...

 XXI Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Biblijnej

XXI Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Biblijnej

Kolejny raz młodzi, biorący udział w zmaganiach biblijnych organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, potwierdzili, że Pismo Święte jest księgą, która nie...

Czytaj dalej...

Radosna wiadomość

Radosna wiadomość

W dniu Święta Szkoły otrzymaliśmy informację, że Wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...

Czytaj dalej...

Z biegiem lat

Z biegiem lat

„Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w przeróżnych językach: w języku miłości, wiary, doświadczenia, historii, wspomnień”. Taki właśnie czas nadszedł dla Zespołu Szk&...

Czytaj dalej...

Obchody Dni Rodziny

Obchody Dni Rodziny

W obchodach Dni Rodziny w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie wzięła udział cała społeczność szkolna. Uroczystość odbyła się przy słodkim poczęstunku, w rodzinnej...

Czytaj dalej...

Zaproszenie

Zaproszenie

„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie…” Jan Kochanowski           Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcącyc...

Czytaj dalej...

Najlepsze racuchy

Najlepsze racuchy

Dnia 15 maja 2017 roku odbył się konkurs kulinarny zorganizowany przez panie: Katarzynę Niedzielę oraz Annę Żebrowską. Jego celem było przygotowanie najpyszniejszych racuchów. Najważniejszymi e...

Czytaj dalej...

NIE BÓJMY SIĘ POMAGAĆ!

NIE BÓJMY SIĘ POMAGAĆ!

Dnia 22 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się kiermasz zorganizowany przez Samorząd Uczniowski przy wsparciu klasy III TŻiUG pod opieką pań: Ewy Pszczółkowskiej, Katarzyny Niedzieli i Anny Ż...

Czytaj dalej...

Co się działo w I semestrze 2017/2018

Co się działo w II semestrze 2016/2017

Co się działo w I semestrze 2016/2017